DOPRAVA ZDARMA při nákupu Berdíka.

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Berdík s.r.o., IČ 08988943 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sídlem Závodní 2006/101, Zábřeh, 700 30 Ostrava oddíl C, vložka 81547 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

   

  adresa: Závodní 2006/101, Zábřeh, 700 30

  e-mail: tomas@berdik.bio

  telefon: 775885805

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává osobní údaje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro zasílání nabídek zboží Prodávajícího, jakož i pro zasílání obchodních sdělení a informací ze strany Prodávajícího Kupujícímu a pro marketingové účely. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v odst. 3 tohoto článku za účelem uvedeným v tomto článku. Zároveň výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu, kterou Prodávajícímu poskytnul.
 3. Prodávající je na základě souhlasu Kupujícího oprávněn zpracovávat za účelem vyjádřením v odst. 2 tohoto článku tyto osobní údaje:
  1. jméno, příjmení,
  2. datum narození, IČO,
  3. bydliště, místo podnikání, adresu pro doručování
  4. e-mailovou adresu,
  5. telefonní číslo.
 4. Souhlas se zpracováváním osobních údajů dle odst. 2 ve spojení s odst. 3 tohoto článku není podmínkou uzavření kupní smlouvy. Pokud Kupující se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost Prodávajícímu v objednávkovém formuláři e-shopu či v sekci nákupní košík.
 5. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně osobních údajů.
 6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele údajů. Osobní údaje Kupujícího však nebudou bez souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 7. Souhlas se zpracování osobních údajů uděluje Kupující na dobu neurčitou, avšak pouze za účelem a v rozsahu nezbytné pro naplňování účelu, za němž jsou osobní údaje zpracovávány.
 8. Osobní údaj budou zpracovány v elektronické podobě způsobem automatizovaným.
 9. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, že byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů.
 10. Domnívá-li se Kupující, že Prodávající nebo zpracovat provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, má právo:
  1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranily závadný stav.
 11. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen předat Kupujícími informaci o zpracování osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle tohoto odstavce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 13. Cookies jsou Prodávajícím zpracovávány za účelem personalizace obsahu reklamy, poskytování funkcí sociálních sítí a analýzy návštěvnosti.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2020.