DOPRAVA ZDARMA při nákupu Berdíka.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI

 

Berdík s. r. o.

 

IČO 08988943 


zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sídlem Závodní 2006/101, Zábřeh, 700 30 Ostrava

oddíl C, vložka 81547..

(dále jen „Společnost“)

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěném na webové adrese www.berdik.bio

 

 Výklad pojmů

 

 1. „Provozovatelem“ a „Prodávajícím“ se rozumí Společnost.
 2. „Uživatelem“ se rozumí osoba, která prostřednictvím internetu přistupuje na webové stránky umístěné na internetové adrese www.berdik.cz
 3. a „Kupujícím“ se rozumí osoba, která prostřednictvím e-shopu uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej (koupě) nabízeného zboží.
 4. „Smluvními stranami“ jsou společně označováni Provozovatel a Uživatel.
 5. „Zbožím“ se rozumí jakákoli věc, která je prostřednictvím e-shopu Provozovatelem nabízena k prodeji Uživatelům.
 6. „e-shopem“ se rozumí počítačový program (internetová aplikace) přístupná z webových stránek umístěných na internetové adrese berdik.bio kliknutím na tlačítko „objednat“, jehož hlavní funkcionalitou je zobrazení Zboží Uživateli, umožnění výběru zboží uživatelem, vytvoření objednávky, odeslání objednávky Provozovateli a uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 7. „Položkou objednávky“ se rozumí zboží, které Uživatel přidal do nákupního košíku kliknutím na příslušné tlačítko u přidávaného zboží v e-shopu. Položky objednávky se zobrazují v nákupním košíku.
 8. „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavíraná v souladu s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) prostřednictvím e-shopu, na jejímž základě se Prodávající zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k vybranému Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
 9. „Nákupním košíkem“ se rozumí část webové aplikace generovaná na základě jednání Uživatele na webových stránkách, v níž je uveden název objednávaného zboží, jeho množství, cena za jednotlivé kusy zboží, celková cena objednávky a specifikovány další poplatky, které bude Kupující v souvislosti s koupí zboží uhradit.
 10. „Spotřebitelem“ se rozumí uživatel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 11. „Podnikatelem“ se rozumí každá osoba Uživatele, která e-shop Užívá nebo uzavírá prostřednictvím e-shopu kupní smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 12. „Objednávkou“ se rozumí návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, kterou Kupující odeslal Prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím e-shopu.

 

 Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v souvislosti s užíváním e-shopu, práva a povinnosti související s kupní smlouvou a vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a strany jsou jejich obsahem vázány.
 3. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Těmito obchodními podmínkami je Uživatel vázán v rozsahu, v němž se týkají užívání e-shopu, webových stránek umístěných na internetové adrese berdik.bio a postupu před uzavřením kupní smlouvy před samotným uzavřením kupní smlouvy a rovněž i v případě, že k samotnému uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

 

Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu

 

 1. Provozovatel nabízí zboží ke koupi uživatelům prostřednictvím e-shopu umístněném na internetové adrese www.berdik.bio.
 2. Veškerá prezentace nabízeného zboží má pouze informativní charakter a Provozovatel není povinen uzavřít s Uživatelem ohledně jakéhokoli prezentovaného zboží kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. E-shop obsahuje popis nabízeného zboží, cenu za zboží včetně DPH, popis způsobů dopravy zboží, možnost výběru z různých způsobů dopravy zboží včetně uvedení nákladů na dopravu, přičemž cena za jednotlivé způsoby dopravy se může lišit, popis způsobů platby za zboží včetně uvedení nákladů za jednotlivé způsoby platby, přičemž výš nákladů na platbu se může lišit. Náklady na platbu dle zvoleného způsobu platby nese Kupující.
 4. Náklady na dopravu zboží Kupujícímu ve výši uvedené v e-shopu dle zvoleného způsobu dopravy hradí Kupující. Náklady na dopravu nejsou součástí kupní a Kupující je hradí nad rámec kupní ceny.
 5. Uživatel může nezávazně přidávat či odebírat zboží do nákupního košíku.
 6. V nákupním košíku se zobrazují jednotlivé položky objednávky včetně jejich popisu (popisu objednávaného zboží), cena za kus, celková cena objednávky (za všechny položky objednávky vyjma dopravy zboží a ceny za způsob platby, není-li výslovně zmíněno, že si Prodávající cenu za dopravu či způsob platby neúčtuje), možnosti způsobů dopravy s uvedením ceny za dopravu a možnosti způsobů platby včetně výš nákladů na jednotlivé způsoby platby, které budou účtovány Kupujícímu nad rámec kupní ceny a ceny za dopravu
 7. Do nákupního košíku lze libovolně přidávat zboží a položky objednávky odebírat.
 8. Kupující v nákupním košíku provede kontrolu objednávky (jednotlivých položek objednávky), zvolí způsob dopravy a způsob platby a vyplní nezbytné údaje v příslušném formuláři, jimiž jsou:
  1. jméno a příjmení, je-li kupujícím fyzická osoba,
  2. název právnické osoby, je-li kupujícím právnická osoba,
  3. datum narození, je-li kupujícím fyzická osoba,
  4. IČO, je-li kupujícím podnikatel či nepodnikající právnická osoba,
  5. případně DIČ,
  6. adresa doručení,
  7. e-mailová adresa,
  8. telefonní číslo.
 9. Před odesláním objednávky je Kupující povinen vyplnit údaje uvedené v odst. 8 písm. a. nebo b., c. nebo d., f. a g. tohoto článku. Nevyplní-li kupující tyto údaje, nelze objednávku odeslat.
 10. Pře odesláním objednávky je Kupující povinen zvolit si z navrhovaných možností způsob dopravy zboží a způsob platby. Je-li u konkrétního způsobu dopravy nebo způsobu platby uvedena cena za dopravu či platbu, zavazuje se ji Kupující zaplatit nad rámec ceny zboží.
 11. Kupující odpovídá za úplnost, pravdivost a přesnost údajů uvedených v odst. 8 tohoto článku. V opačném případě odpovídá Prodávajícímu za škodu, která by mu v důsledku porušení tohoto závazku ze strany Kupujícího vznikla, a to včetně ušlého zisku.
 12. Před závazným odesláním objednávky Kupujícího Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v souladu s odst. 8 tohoto článku.
 13. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je na e-mailovou adresu Kupujícího doručeno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 14. Uzavřením kupní smlouvy jsou Prodávající a Kupující kupní smlouvu vázáni.
 15. Uvede-li Kupující v objednávkovém formuláři návrh ustanovení, které se odchyluje od těchto obchodních podmínek nebo prodávajícímu zakládá povinnosti, které mu neplynou z těchto obchodních podmínek nebo ze zákona, má se za to, že Prodávající s tímto ustanovením vyslovil souhlas, nesdělí-li prostřednictvím e-mailu Kupujícímu, že s tímto ustanovením nesouhlasí, a to do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy přijal objednávku Kupujícího. Sdělí-li Prodávající Kupujícímu, že s takovým ustanovením nesouhlasí a nedohodnou-li se strany jinak, není navrhovaným ustanovení Prodávající vázán.
 16. Pokud Prodávající sdělí Kupujícímu do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne odeslání objednávky ze strany Kupujícího Prodávajícímu e-mailem zaslaným na adresu, kterou Kupující uvedl v souladu s odst. 8 tohoto článku, že jeho objednávku nepřijímá, kupní smlouva zaniká a pozbývá účinnosti.
 17. Prodávající může zrušit kupní smlouvu dle odst. 15 tohoto článku v případě, že:
  1. objednávané zboží nemá na skladě,
  2. Kupující uvedl nepřesné, nepravdivé nebo neúplné údaje uvedené v odst. 8 tohoto článku,
  3. Kupující se v minulosti vůči Prodávajícímu dopustil protiprávního jednání nebo porušil kupní smlouvu uzavřenou v minulosti mezi Prodávajícím a Kupujícím,
  4. Prodávající má důvodné pochybnosti o tom, že je Kupující schopen plnit své povinnosti dle kupní smlouvy.

 

 Některá ujednání o kupní smlouvě

 

 1. Kupní smlouva je mezi stranami účinná okamžikem jejího uzavření.
 2. Na základě kupní smlouvy se Prodávající zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k objednanému zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu, cenu za dopravu a cenu za způsob platby, je-li za dopravu a způsob platby cena ze strany Prodávajícího účtována a byl-li na tuto skutečnost Kupující upozorněn při uzavírání kupní smlouvy.
 3. Prodávající má právo žádat Kupujícího o dodatečné potvrzení kupní smlouvy, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v souladu s čl. III. odst. 8 těchto OP. Nepotvrdí-li dodatečně Kupující objednávku Prodávajícímu v souladu s tímto článkem, není Prodávající až do okamžiku potvrzení objednávky kupní smlouvou vázán, může pozdržet odeslání zakoupeného zboží a v případě, že Kupující objednávku nepotvrdí ani do 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání žádosti Prodávajícího o dodatečné potvrzení, může Prodávající od této smlouvy odstoupit.

 

 Kupní cena

 

 1. Kupní cena nezahrnuje poplatky na dopravu zboží Kupujícímu a poplatky spojené se způsobem platby zboží, je-li v e-shopu u konkrétního způsobu dopravy nebo u konkrétního způsobu platby uvedena cena za dodání či za způsob platby.
 2. Způsoby platby přijímané Prodávajícím jsou uvedeny v nákupním košíku nebo v jiné části e-shopu. Je-li v nákupním košíku (či v jiné části e-shopu) výslovná možnost zvolit si některý ze způsobů platby, může si Kupující vybrat způsob platby z těchto možností.
 3. Je-li u konkrétního způsobu platby uvedena výše poplatku za zvolený způsob platby, jde tento poplatek k tíži Kupujícího.
 4. K tíži Kupujícího jdou poplatky spojené s provedením platby, které si účtují třetí strany nezávisle na vůli Prodávajícího v souvislosti s provedením platby (bankovní poplatky, poplatky provozovatelům platebních bran apod.).
 5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná don 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 6. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 7. V případě bezhotovostní platby je závazek k úhradě kupní ceny splněn okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího. Při bezhotovostní platbě je Kupující povinen uvést variabilní symbol platby, byl-li mu ze strany Prodávajícího sdělen.
 8. Kupní smlouva se nevyhotovuje v listinné podobě.

 

 

 Výhrada vlastnického práva

 

Prodávající si tímto vyhrazuje vlastnické právo k zakoupenému zboží, a to až do úplného zaplacení kupní ceny. Vlastnické právo nepřejde na Kupujícího dříve, než dojde k úplnému zaplacení Kupní ceny.

 

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně následujícími způsoby:
  1. převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2801776641/2010, vedený u Fio banka a.s..
  2. zprostředkovaným úvěrem od společnosti COFIDIS. Po dokončení objednávky bude kupující přesměrován na formulář společnosti Cofidis. Bližší informace jsou k dispozici ZDE.
  3. platební bránou provozovanou společností ComGate Payments a.s..Platební brána umožňuje následující metody plateb: 
   • Platba kartouNejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadá kupující číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najde v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a proto bude pravděpodobně ze strany banky vyžadován pro potvrzení platby číselný kód zaslaný SMS zprávou. comgate-karetni-loga
   • Okamžitá platba bankovním převodem -  platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate přesměruje  kupujícího do osobního internetového bankovnictví, kde bude po obvyklém přihlášení vyzván k potvrzení platebního příkazu. Po dokončení platby je kupující přesměrován zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě.

     

    comgate-banky-cz
 2. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:  ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel:  +420 228 224 267.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.  
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 8. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu zadanou kupujícím v objednávce jako "Dodací adresa". V případě volby osobního vyzvednutí bude zboží připraveno k odběru na skladě na adrese Pastviny 30, Žamberk 56401.
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

 

Dodání zboží

 

 1. Při uzavírání kupní smlouvy si může Kupující zvolit některý z nabízených způsobů dodání zboží.
 2. Je-li u zvoleného způsobu dodání zboží účtován poplatek, jde k tíži Kupujícího a Kupující se jej zavazuje zaplatit.
 3. Zvolí-li si Kupující jako způsob dodání z nabízených variant dodání prostřednictvím poskytovatele poštovních, kurýrních či obdobných služeb, odešle Prodávající zboží Kupujícímu na adresu, kterou Kupující uvedl v čl. III. odst. 8 těchto OP.
 4. Zvolí-li si Kupující jako způsob dodání z nabízených variant osobní odběr, dojde k předání zboží v sídle Prodávajícího v termínu po předchozí domluvě mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 5. Prodávající může pozdržet odeslání zboží Kupujícímu až do úplného zaplacení Kupní ceny.
 6. Při osobním odběru může Prodávající podmínit předání zboží Kupujícímu zaplacením kupní ceny v plné výši.
 7. Kupující je povinen zboží převzít.
 8. Je-li z důvodů na straně Kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo je doručováno či předáváno jiným způsobem, než který byl původně dojednán, nese Kupující veškeré náklady, které Prodávajícímu v důsledku opakovaného doručování nebo doručování či předávání jiným způsobem vznikly.
 9. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat.
 10. Nepřevezme-li Kupující zboží, může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit.
 11. Způsob zabalení zboží určuje Prodávající. Ustanovení § 2097 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 

Práva z vadného plnění, reklamační řád

 

 1. Tento článek se použije pouze v případě, že je Kupující spotřebitelem.
 2. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne jeho převzetí Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Pokud Kupující zakoupil produkt "Berdík na balkon" je oprávněn uplatnit právo z vady v prodloužené lhůtě třiceti šesti měsíců od převzetí. 
 5. Zakoupil-li kupující produkt "Berdík na Balkon" má možnost vrácení produktu v původním, nepoužitém stavu ve lhůtě tří měsíců bez udání důvodů. Kupujícímu bude v takovém případě vrácená kupní cena produktu (tedy bez nákladů na dopravu). 
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující musí popsat vytýkané vady Prodávajícímu a dostatečně je specifikovat.
 7. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
 8. Je-li zboží vadné, může Kupující požadovat:
  • dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
 9. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 10. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu.
 11. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 12. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku nebo zákoně o ochraně spotřebitele. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy.
 13. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.
 14. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 15. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím na delší lhůtě. Lhůta k vyřízení reklamace se staví, nedodal-li Kupující Prodávajícímu veškeré nezbytné podklady k vyřízení reklamace, nepředal-li Kupující Prodávajícímu reklamované zboží kompletní nebo neposkytl-li Kupující Prodávajícímu nezbytnou součinnost podle odst. 16 tohoto článku.
 16. Lhůta k vyřízení reklamace počíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 17. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu při vyřizování reklamace veškerou nezbytnou součinnost.
 18. Je-li reklamace oprávněná, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 19. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Není-li uvedeno jinak, použije se tento článek pouze na kupní smlouvu, kterou uzavírá Prodávající jako podnikatel a Kupující, který je spotřebitelem.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Kupující má právo nad rámec práva k odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 45 (čtyřiceti pěti) dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím. Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu zasláno ve lhůtě k odstoupení dle tohoto odstavce. Odstoupení od smlouvy Kupující zašle na adresu sídla provozovatele nebo na adresu jeho provozovny či prostřednictvím e-mailu na adresu zveřejněnou na webových stránkách Prodávajícího berdik.bio.
 4. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, smlouva se od počátku ruší a Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácení zboží Prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající kupní cenu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bude doručeno vrácené zboží. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy číslo účtu, na který má být kupní cena vrácena nebo sdělit jiný způsob vrácení kupní ceny. Tento zvolený způsob vrácení kupní ceny však nemůže být pro Prodávajícího nepřiměřeně zatěžující a nesmí být spojen s nepřiměřenými náklady.
 7. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží může Prodávající jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. V případech, v nichž má Kupující právo odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, náleží právo odstoupení od smlouvy rovněž prodávajícímu, a to až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím.

 

Podmínky užívání webových stránek

 1. Každý Uživatel přistupující k webovým stránkám je vázán těmito OP.
 2. Každý Uživatel přistupující k webovým stránkám je povinen stránky užívat obvyklým způsobem za obvyklým účelem.
 3. Uživatel nesmí zejména
  1. činit nic, co by mohlo vést k omezení dostupnosti webových stránek dalším Uživatelům či narušení funkčnosti webových stránek,
  2. neoprávněně zasahovat do databází či zdrojových kódů,
  3. zasahovat do práv a oprávněných zájmů Provozovatele a jiných Uživatelů,
  4. užívat webové stránky v rozporu s jejich určením,
  5. kopírovat či jinak neoprávněně šířit obsah webových stránek,
  6. cíleně narušovat funkčnost serveru,
  7. uvádět nepravdivé či nepřesné osobní či firemní údaje.

 

Řešení sporů

 1. Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 2. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

 

 

 Závěrečná ustanovení

 

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 2. Provozovatel může tyto OP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to i bez předchozího upozornění.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 23. 3. 2018.